رابطه بین ابعاد برنامه درسی پنهان با مهارتهای اجتماعی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر سامان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCER08_131

تاریخ نمایه سازی: 12 اردیبهشت 1403

Abstract:

این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ابعاد برنامه درسی پنهان با مهارت های اجتماعی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر سامان انجام شده است . هدف پژوهش کاربردی و ماهیت و روش اجرای آن توصیفی /همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه دانش آموزان دختر (متوسطه اول ) شهر سامان در استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تشکیل دادند. حجم نمونه با فرمول کوکران محاسبه شد. روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار پژوهش دو پرسشنامه استاندارد برنامه درسی پنهان Nida Akbulut و Serhat Aslan (۲۰۱۶) با آلفای ۸۲/۰ و مهارت های اجتماعی Matson (۱۹۸۳) با آلفای ۸۴/۰ و کیفیت زندگی در مدرسه ویلیامز و باتن (۱۹۸۱) با آلفای ۸۰/۰ در مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. آزمون های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها دو آزمون کولموگروف اسمیرنف (K-S) و ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار مورد استفاده SPSS بود. نتایج تحلیل ها اینطور نشان داد که بین ابعاد برنامه درسی پنهان با مهارت های اجتماعی در دانش آموزان تحت مطالعه رابطه »قوی« وجود دارد.

Keywords:

برنامه درسی پنهان , مهارت ها ی اجتماعی , دانش آموزان متوسطه اول , شهر سامان

Authors

عاطفه حسن زاده سامانی

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

فاطمه اسلامیه

استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی