بررسی نقش رهبری تحول آفرین و اشتیاق کاری مدیران فرهنگی در بهبود عملکرد سازمان ها

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_004

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اشتیاق کاری مدیران فرهنگی و رهبری تحول آفرین در بهبود عملکرد سازمان ها انجام گرفت. آنچه موجب عملکرد بهتر و رقابت برای بقا در محیط متلاطم سازمان های امروزی می شود قابلیت خلاقیت و نوآوری است که از طریق منابع انسانی امکانپذیر است. در این راستا خلاقیت و نوآوری سازمانی می تواند به عنوان مزیت رقابتی مهم، در سایه رهبری تحول آفرین بر عملکرد سازمانی تاثیرگذار باشد. در این مطالعه به بررسی این تاثیر در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران به عنوان یکی از متولیان اصلی ارتقا مهارت های فنی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی پرداخته شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر تجزیه و تحلیل داده ها همبستگی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش ۳۹۸ نفر بوده اند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ۲۰۰ نفر تعیین شد و اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه (شامل پرسشنامه اشتیاق کاری مدیران فرهنگی، رهبری تحول آفرین، عملکرد سازمانی) به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد، رهبری تحول آفرین بر اشتیاق شغلی مدیران فرهنگی اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین بین رهبری تحول آفرین و عملکرد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و بین عملکرد سازمانی و اشتیاق شغلی ارتباط مثبت و مستقیمی وجود دارد.

Keywords:

اشتیاق کاری مدیران فرهنگی , رهبری تحول آفرین , بهبود عملکرد سازمانی , اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران.