استفاده از مدلسازی اطلاعات ساختمان برای بهبود مدیریت منابع در شهر هوشمند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG03_090

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

شکل گیری شهر هوشمند یک روند پیچیده و چالشبرانگیز است که نیازمند همکاری بین سازمانها، شرکتها و جوامع محلیاست. از جمله فناوری هایی که میتواند در این فرآیند موثر باشد، بیم (BIM) می باشد. بیم یک مدل سازی دیجیتال است کهامکان به اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی بین طراحان، مهندسان و متخصصان در طول چرخه عمر ساختمان را فراهممیکند. با استفاده از بیم، اطلاعات مربوط به طراحی، ساخت و بهره برداری ساختمان در یک پلتفرم مشترک جمع آوریمیشوند، که این امر منجر به بهبود ارتباطات، کاهش خطاها و بهبود بهره وری در فرآیند ساخت و پایش شهر هوشمند میشود.بیم به عنوان یک ابزار قدرتمند در شکل گیری شهر هوشمند میتواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد. با استفاده از بیم،اطلاعات دقیق و جامعی از ساختمانها و زیرساختها جمع آوری و ثبت میشوند که این امر به مدیران و تصمیم گیران شهریکمک میکند تا تصمیمات بهتری در مورد توسعه و بهرهبرداری از زیرساختهای شهری بگیرند. همچنین، با استفاده از بیممی توان از قابلیت های هوشمندی مانند اتوماسیون، تحلیل داده ها و پیش بینی استفاده کرد تا بهبود عملکرد شهری و بهره وریافزایش یابد. به طور کلی، بیم به عنوان یک ابزار فناورانه میتواند در شکل گیری شهر هوشمند نقش مهمی ایفا کند و بهجامعه محلی کمک کند تا بهرهوری و کیفیت زندگی در شهر را افزایش دهد.با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش تاثیربه کارگیری فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) را در روند شکل گیری شهر هوشمند مورد بررسی قرار خواهیم داد.

Authors

افشین یزدان پناهی

کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، فارس، ایران