تاثیر بیش اطمینانی و توانمندی مدیران بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و چسبندگی هزینه ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CONFKAR02_140

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

از مهمترین اهداف هر واحد تجاری افزایش سودآوری، کاهش بهای تمام شده و قیمت گذاری محصولات است که این اهداف در گرو تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل مدیران بر اساس اطلاعات به هنگام و قابل اتکا است. نظریه چسبندگی هزینه ها عنوان می کند میزان کاهش هزینه ها به هنگام کاهش فعالیت کمتر از میزان افزایش هزینه ها براثر افزایش فعالیت است. بیش اطمینانی مدیریت می تواند بر تصمیمات و خط مشی های شرکت اثرگذار باشد. نکته قابل توجه این است که هرچه دانش و مهارت فرد در حوزه ای بیشتر باشد، اطمینان فرد به دانش خود نیز بیشتر خواهد شد. این مقاله باهدف تحلیل رابطه بین چسبندگی هزینه و مدیریت سود شرکت ها انجام شده است. همچنین بیش اطمینانی و توانمندی مدیریت نیز در این رابطه موردبررسی قرار گرفت. روش این پژوهش از نوع توصیفی و کمی است. نمونه شامل ۱۰۹ شرکت ایرانی است که بین سال های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ دربورس اوراق بهادار تهران فعال بودند. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون خطی چندگانه با رویکرد پانل لجستیک استفاده شده است. گردآوری داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز انجام شد. نتایج نشان دادند که چسبندگی هزینه تحت تاثیر مدیریت سود قرار می گیرد و افزایش دستکاری سود منجر به افزایش شکل گیری هزینه چسبنده می شود. همچنین توانمندی مدیریت منجر به تقویت اثر نامطلوب مدیریت سود بر چسبندگی هزینه می شود ولی بیش اطمینانی مدیریت نقش معنادار در این رابطه ندارد.

Keywords:

چسبندگی هزینه , مدیریت سود , بیش اطمینانی و توانمندی مدیریت

Authors

محمد حیدری

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هیدج، ایران.

مژگان آقامحمدی

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد هیدج، ایران