بررسی رابطه بین مدیریت دانش مشتری و وفاداری مشتریان بانک ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 116

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECOMANC01_160

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

مدیریت دانش مشتریان برای سازمان ها این امکان را فراهم می آورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصت های پدیدار شده در بازار بوده و مزیترقابتی خود را افزایش دهند. سازمان ها و شرکت های پیشرو دریافتند که اساسا با به کارگیری دانش مشتری و مدیریت صحیح آن میتوانند مولدتر باشند. اینپژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روابط بین متغیرها از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری کارکنان بانک صادرات استان اصفهان بودند کهتعداد ۳۰۰ نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده های پژوهش پرسشنامههای مدیریت دانش مشتری جیبینگ (۲۰۱۳)؛ وفاداری مشتری راندل تیل (۲۰۰۵) بودند. در تحلیل توصیفی داده ها از جدول توزیع فراوانی داده ها، شاخص های مرکزی و پراکندگی و در تحلیل استنباطی داده ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده گردید.

Authors

سیده فیروزه مرتضوی هفشجانی

کارشناس ارشد حسابداری , دانشگاه شهید اشرفی اصفهان

مریم مختاری

کارشناس ارشد مدیریت تکنولوژی (گرایش سیاست های تحقیق و توسعه)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران

حجت اله مهری

کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)