بررسی رابطه اخلاق ورزی با اهمال کاری تحصیلی و نگرش به تقلب (مطالعه موردی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه)

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_004

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

یکی از مسائلی که امروزه سیستم آموزشی با آن مواجه است، موضوع اهمال کاری بخصوص از منظر منجرشدن به تقلب می باشد. عوامل مختلفی از جمله اخلاق ورزی تحصیلی بر این موضوع می تواند تاثیر داشته باشد. نوشتار حاضر با هدف بررسی رابطه اخلاق ورزی با اهمال کاری تحصیلی و نگرش به تقلب انجام شده است. در این تحقیق از روش توصیفی – همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بود. ۶۸۲ نفر از دانشجویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس دانشکده جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد اخلاق ورزی، اهمالکاری تحصیلی و نگرش به تقلب استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رابطه اخلاق ورزی با اهمال کاری تحصیلی و نگرش به تقلب منفی و معنی دار است. بنابرین لازم است برای کاهش اهمال کاری منجر به تقلب در بین دانشجویان به ابعاد اخلاق ورزی تحصیلی توجه کرد.

Authors

سونا اسدی

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه پیام نور واحد خوی

زهرا محمدوند

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه، ایران