ارتباط بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_006

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

تحقیق حاضر به دنبال آن است که به بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. ۱۷۹ نفر از دبیران تربیت بدنی به صورت تصادفی در تحقیق شرکت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (۱۹۹۳ ) و پرسشنامه رضایت شغلی JDI اسمیت و هیولین (۱۹۶۹ ) استفاده شد. داده ها با استفاده از همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عدالت (توزیعی، رویه ای و مراوده ای ) با رضایت شغلی دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. بین عدالت سازمانی با رضایت از ماهیت کار دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. همچنین بین عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای با رضایت از ماهیت کار رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد. بین عدالت سازمانی با رضایت از (سرپرستی، رضایت از همکاران، ارتقاء، رضایت از حقوق، رضایت از محیط کار ) دبیران تربیت بدنی شهر ارومیه رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده تمام دبیران مخصوصا دبیران تربیت بدنی قرار بگیرد.

Authors

صبا اسدی

کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، واحد خوی، دانشگاه پیام نور، خوی، ایران

صنم اسدی

کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، واحد خوی، دانشگاه پیام نور، خوی، ایران