تاثیر تعلیم و تربیت نوین بر عملکرد دبیران منطقه ی عجب شیر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 19

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_1106

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف کلی تحقیق حاضر تعلیم و تربیت نوین بر عملکرد دبیران منطقه ی عجب شیر می باشد. برای این منظور تعلیم و تربیت نوین بر اساس نظریه آلن (۲۰۰۵) و عملکرد دبیران بر اساس استیفن (۲۰۰۵) تعریف و در این راستا یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه دبیران منطقه ی عجب شیر می باشد که تعداد آنها ۸۷۵ نفر است. برای محاسبه حجم نمونه آماری از رابطه کوکران استفاده شده است که حجم نمونه آماری ۲۷۰ نفر برآورد و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه؛ پرسشنامه تعلیم و تربیت نوین آلن و پرسشنامه عملکرد دبیران استیفن می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی و اطمینان از آن، در اختیار نمونه آماری قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. بدین ترتیب که برای طبقه بندی، تلخیص و توصیف داده های آماری از روش آمار توصیفی و در سطح استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنف، و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل بیانگر تمامی فرضیه های تحقیق می باشد به عبارت دیگرتعلیم و تربیت نوین بر عملکرد دبیران منطقه ی عجب شیر موثر است.

Keywords:

تعلیم و تربیت نوین , عملکرد , دبیران منطقه ی عجب شیر.

Authors

حاجیه مرادی نربین

کارشناسی ارشد مدیریت (بهسازی منابع انسانی)