‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬بررسی و مقایسه اثر ترکیب بازخورد آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه با کانون توجه درونی بر میزان اکتساب و یادداری سرویس بلند بدمینتون در دانش آموزان پسر مبتدی ۱۱-۱۴ ساله

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_020

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه اثر ترکیب بازخورد آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه با کانون توجه درونی بر میزان اکتساب و یادداری سرویس بلند بدمینتون در پسران مبتدی بود. بدین منظور ۵۶ دانش آموز مبتدی با دامنه سنی ۱۱-۱۴ سال و با شرط مبتدی بودن در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها به طور تصادفی به پنج گروه، بازخورد آگاهی از اجرا، بازخورد آگاهی از نتیجه، بازخورد آگاهی از اجرا با کانون توجه درونی، بازخورد آگاهی از نتیجه با کانون توجه درونی و کنترل، قرار گرفتند. ابتدا پیش آزمون از پنج گروه گرفته شد و سپس آزمودنی ها در مرحله اکتساب، به مدت ۴ جلسه مهارت سرویس بلند بدمینتون را تمرین کردند. در این مرحله گروه بازخورد آگاهی از اجرا، بازخوردهای آموزشی مناسب در مورد اجرا و عملکرد خود از مربی دریافت کردند. گروه بازخورد آگاهی از نتیجه بعد از مشاهده اجرا بازخورد آگاهی از نتیجه داده و آزمودنی ها از نتیجه اجرای خود آگاه شدند. بر اساس نتایج حاصله بازخورد آگاهی از اجرا و بازخورد آگاهی از نتیجه و ترکیب آنها با کانون توجه درونی باعث بهبود اجرا و یادداری مهارت حرکتی می شوند و همه گروه های تجربی اختلاف معنی داری با گروه کنترل نشان دادند. اما بین گروه های ترکیبی بازخورد آگاهی از اجرا و آگاهی از نتیجه با کانون توجه در آزمون اکتساب اختلاف معنی داری وجود داشت و گروه بازخورد آگاهی از اجرا با کانون توجه درونی عملکرد بهتری داشتند ولی در آزمون یادداری تفاوت معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.

Keywords:

بازخورد آگاهی از اجرا , بازخورد آگاهی از نتیجه , کانون توجه درونی , اکتساب , یادداری , سرویس بلند بدمینتون.

Authors

امین نژادحسینی

کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بزد

فرحناز آیتی زاده تفتی

استادیار دانشگاه یزد