کاربرد زئولیت های طبیعی در حذف آلاینده نیترات از آب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA05_037

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

Abstract:

آلودگی آب همواره یک نگرانی جهانی بوده که تاثیر قابل توجهی بر مصرف آب و سلامت اکولوژیکی دارد. انواع گستردهای از آلاینده ها از جمله ترکیبات آلی و غیر آلی، فلزات سنگین، رنگها، داروها، میکروب ها و عناصر رادیواکتیو، در آلودگ ی مخازن آب دخیل هستند. در سراسر جهان، استراتژی های جذب راهی موثر برای کاهش آلودگی آب شناخته می شوند .در میان روش های متعدد، نانوکامپوزیت ها به عنوان واجدین بالقوه ترین ابزارها برای فرآیندهای درجه جذب آلودگی بالاشناخته می شوند. مزایای قابل توجهی از جمله هزینه کم تهیه، مساحت سطح بالا، حجم منافذ قابل توجه و پایداری محیطی قابل تحسین، مصرف گستردهای از نانوکامپوزیت ها را برای مدیریت آلودگی آب ترویج کرده اند. زئولیت های طبیع یبه دلیل مساحت سطح بالا، جذب انتخابی و ظرفیت تبادل یونی خود به عنوان نانومواد موثر در مهار آلاینده های آبشناخته شده اند. این مواد فلزات سنگین نیتروژن، فسفر و آلاینده های آلی را از آب حذف می کنند. پای داری حرارتی و قابلیت بازیابی آنها این مواد را برای کاربردهای مختلف در تصفیه آب مناسب می کند. بااین حال، کارایی آ نها به نوع زئولیت، ویژگی های آلاینده و شرایط عملیاتی بستگی دارد. ترکیب زئولیت ها با سایر تکنولوژی ها می تواند حذف آلاینده ها را در تصفیه آب بهینه کند. این مقاله تاثیر معنیدار زئولیت در حذف نیترات از آب را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های ارائه شده در این تحقیق به درک ارزشمندی در حوزه تصفیه آب و تاکید بر پتانسیل زئولیت ها به عنوان یک راهکار امیدبخش برای مقابله با آلودگی نیترات در منابع آب اشاره می کنند .

Authors

محمدحسین جهانگیر

دانشیار دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای

مهدی بهزادپور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای

فاطمه علیپور

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته ای