طراحی مدل وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 66

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCBS-10-4_007

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل وفاداری مشتریان سازمان تامین اجتماعی انجام شده است.روش ها:روش استفاده شده در پژوهش با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق ،نظریه داده بنیاد است.نمونه گیری استفاده شده در این مقاله، نمونه گیری تصادفی است که بر اساس فرمول کوکران ۳۷۰ نفر انتخاب شدند..مبنای اصلی جمع آوری اطلاعات ،انجام مصاحبه های عمیق با مدیران تامین اجتماعی استان های کرمانشاه، کردستان، همدان و لرستان و خبرگان دانشگاهی به روش نمونه گیری گلوله برفی تا دستیابی به اشباع نظری بوده است. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه است. برای پردازش داده ها نیز از نرم افزارSPSS و SMART PLSاستفاده شد.یافته ها: یافته های پژوهش که پس از انجام مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دست آمده ،نشان می دهد که مدل نهایی پژوهش از ۶ مقوله کلی و ۳۲ مقوله فرعی تشکیل شده است.نتیجه گیری:نتایج منجر به شناسایی شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و ابعاد ارزشیابی در تحلیل رفتار مشتریان مبتنی بر ارائه مدل وفاداری مشتریان شد. تاثیر مستقیم و معنادار عوامل علی بر مقوله، مقوله بر راهبرد و راهبرد بر پیامدها، تاثیر مستقیم و معنادار عوامل زمینه ای بر مقوله و راهبردها و عوامل مداخله گر بر مقوله ها و راهبردها تایید گردید. نتایج این تحقیق حاکی از برازش مناسب مدل مفهومی تحقیق حاضر بود. واژه های کلیدی: وفاداری مشتریان، سازمان تامین اجتماعی، نظریه داده بنیاد، معادلات ساختاری

Authors

محمد زاهدی پور

دانشجوی دکترای تخصصی، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

اصغر مشبکی

استاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

بهناز خدایاری

استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

فریدون رهنمای رودپشتی

استاد بازنشسته،گروه مدیریت بازرگانی ،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (رئیس،عضو هیات علمی و موسس مرکز مهندسی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اکبری، محسن؛ آل طه، سیدمحسن؛ فرخنده، مهسا و پوررجبی، آیدا ...
 • Akbari, M., Aletaha, S., Farkhondeh, M., Pourrajabi, A. (۲۰۱۷). Investigation ...
 • Ahmad, M. Ahmed, M. (۲۰۲۰). A Study of Customer Orientation ...
 • Aldaihani, F. M. & Noor Azman, B. A. (۲۰۱۸), Affecting ...
 • Al-Ansi, A., & Han, H. (۲۰۱۹). Role of halal-friendly destination ...
 • Banar. Drinking, especially. Hossein, Karimkhan. Farzaneh, Moradi. Mohammad, (۲۰۱۷), The ...
 • Bahari, Jafar. Shahla, joke. Marjan, (۲۰۱۷), the effect of relational ...
 • Beetles, A. C., & Harris, L. C. (۲۰۱۰). The role ...
 • Bezerra, G. C., & Gomes, C. F. (۲۰۲۰). Antecedents and ...
 • Chang, S.J., Gibson, H. The Relationships between Four Concepts (Involvement, ...
 • Carbone, L. (۲۰۰۴). Clued in: How to keep customers coming ...
 • Coelho, P. S., Rita, P., & Santos, Z. R. (۲۰۱۸). ...
 • Echeverri, P. (۲۰۰۵). Video – based methodology: capturing real – ...
 • Elahi, Shaaban and Heydari, Bahman (۲۰۰۴), Customer Relationship Management, Publishing ...
 • Gupta, S., & Vajic, M. (۱۹۹۹). The contextual and dialectical ...
 • Hosseinzadeh Seljooghi, Mohammad Javad, Moini, Hossein, Murid Sadaqat, Adel, (۲۰۱۷), ...
 • effect of customer orientation and customer relationship quality on customer ...
 • Hartmann, P., Apaolaza Ibanez, V. Managing customer loyalty in liberalized ...
 • Hwang, E., Baloglu, S., Tanford, S. Building loyalty through reward ...
 • Jacoby, J., & Kyner, D. B. (۱۹۷۳). Brand loyalty VS. ...
 • Jeon, S., & Kim, J. S. (۲۰۱۶). Effects of service ...
 • Litvin, S.W., Goldsmith, R. E., Pan, B. Electronic word-of-mouth in ...
 • Lv, X., & McCabe, S. (۲۰۲۰). Expanding theory of tourists’ ...
 • Lu, B., Fan, W. & Zhou, M. (۲۰۱۶). Social presence, ...
 • Masacarnehas, O.A., Kesavan, R., & Bernacchi, M. (۲۰۰۶). Lasting customer ...
 • Momen, Majid, Qarache, Manijeh, Qanbarzadeh, Reza, (۲۰۱۴) The role of ...
 • Mohaghegh Montazeri, M. (۲۰۲۰). Designing a Model of Factors Affecting ...
 • Meshbaki, Asghar, Mohidzadeh, Hedayat, Khatami, Behzad (۲۰۱۴), evaluation of effective ...
 • Mulia, D., Usman, H., & Parwanto, N. B. (۲۰۲۰). The ...
 • Neslin, S. (۲۰۱۴). Customer Relationship Management (CRM). World Scientific. ...
 • Nyadzayo, M. W., Khajehzadeh, S. The antecedents of customer loyalty: ...
 • Oliver, R. L. (۱۹۹۷). Satisfaction: A behavioral perspective on the ...
 • Page, S. J., & Connell, J. (۲۰۰۶). Tourism a modern ...
 • Poulsson, S. H. G., Kale, S.H. (۲۰۰۴). The experience economy ...
 • Ponder, N., Holloway, B. B., & Hansen, J. D. (۲۰۱۶). ...
 • Salehi Sedkiani, Jamshid, Ghasemzadeh Gouri, Fatemeh, Bakhtiari, Shayan, (۲۰۱۸) Investigating ...
 • Strauss, A. L., Corbin, J. M. (۱۹۹۸). Basics of qualitative ...
 • Tasci Asli, D.A. A quest for destination loyalty by profiling ...
 • Uriely, N. (۲۰۰۵). The tourist experience: conceptual development. Annals of ...
 • Wolter, J. S., Bock, D., Smith, J. S., & Cronin ...
 • Yoon, S. J., & Lee, H. J. (۲۰۱۷). Does customer ...
 • Yuan, S., Liu, L., Su, B., & Zhang, H. (۲۰۲۰). ...
 • نمایش کامل مراجع