ارتباط سبک های تصمیم گیری با سازگاری اجتماعی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPD-1-2_003

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف این پژوهش تعیین ارتباط سبک های تصمیم گیری با سازگاری اجتماعی دانشجویان  می باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه پژوهش شامل ۱۵۰دانشجوی دختر بود که از میان دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور زاهدان به صورت تصادفی چند مرحله­ای انتخاب شدند.ابزار: برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه­های سبک­های تصمیم گیری و سازگاری اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شد. تحلیل داده­ها نشان داد که بین سبک­های تصمیم گیری با سازگاری اجتماعی رابطه ی معناداری وجود دارد(۰۵/۰> P). بر اساس نتایج رگرسیون چند متغیری سبک تصمیم­گیری عقلایی قویترین پیش­بینی کننده سازگاری اجتماعی دانشجویان بود. این نتیجه تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی دانشجویان در بر دارد.

Keywords:

سبک های تصمیم گیری , سازگاری اجتماعی , دانشجویان

Authors

طاهره زارع جوان

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ( سیستان و بلوچستان(