بررسی خوانایی صورت های مالی و ریسک پذیری شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-6-84_007

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خوانایی صورت های مالی و ریسک پذیری شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال های ۱۳۹۱تا۱۳۹۷است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموعه ۱۰۵۰ شرکت(۷ سال– ۱۵۰شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار ایویوز ۱۰ جهت پیاده سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است.نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که بین خوانایی صورت های مالی بر اساس شاخص فوگ و ریسک پذیری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد. بین خوانایی صورت های مالی براساس شاخص طول متن و ریسک پذیری شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

خوانایی صورت های مالی , ریسک پذیری , شاخص فوگ , بازده دارایی ها

Authors

رجب فرهادی فاروجی

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان، ایران.