بررسی رابطه بین همدلی و جو عاطفی خانواده با قلدری دانش آموزان متوسطه اول شهر زابل

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP22_004

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین همدلی و جو عاطفی خانواده با قلدری دانش آموزان متوسطه اول شهر زابلبود. که با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه نش آموزان متوسطه اولشهر زابل با تعداد تعداد ۴۳۹۴ نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بودند. که براساس جدول مورگان ۳۸۱ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه با روش نمونه گیری سیستماتیک انتخاب شدند. جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای جوعاطفی خانواده را هیل برن ( ۱۹۶۴ )، پرسشنامه قلدری/ قربانی شدن الویوس ( ۱۹۹۴ )، پرسشنامه همدلی مهرابیان و اپستین ( ۱۹۷۲ ) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه ها براساس ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب ۰/۹۱۵، ۰/۷۱۴ و ۰/۸۰برآورد گردید. داده های حاصل از پرسشنامه ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج حاصل نشان داد که بین همدلی و قلدری رابطه معنی داری و معکوسی (۰/۷۶۸-)، بین جو عاطفی خانواده و قلدری دانش آموزان رابطه معنی داری و معکوسی (۰/۶۵۲-)، بین همدلی و جو عاطفی خانواده رابطه معنی داری ومثبتی وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ۴۹ درصد از تغییرات قلدری توسط متغیر همدلی و جو عاطفیخانواده قابل پیش بینی میباشد.

Keywords:

همدلی , جو عاطفی خانواده , قلدری , دانش آموزان متوسطه اول شهر زابل

Authors

رضا ایمانخواه

دکتری گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، زابل، ایران

فاطمه سرگلزایی

دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، واحد زابل، زابل، ایران

محبوبه صناعی

دانشجوی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، زابل، ایران

مریم شهرکی مقدم

دانشجوی روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل، زابل، ایران