مروری بر ریسک پریشانی و بازده مازاد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO16_223

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

مقاله حاضر یک مرور مفصل بر ریسک پریشانی و بازده مازاد در بازارهای مالی ارائه میدهد. ریسکپریشانی به معنای وجود تغییرات ناخواسته و ناپیشبینی شده در بازارهای مالی است که میتواند منجر به افت قیمت داراییها و نوسانات شدید در بازار شود. این تغییرات ممکن است ناشی از عوامل مختلفی مانند تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا رویدادهای غیرمنتظره باشند. یکی از پدیده های مرتبط با ریسک پریشانی، بازده مازاد است که به میزان بازدهی بیشتر از انتظار در شرایط بازار پریشان اشاره دارد. این پدیده ممکن است به دلیل عواملی مانند عدم کفایت بازار، نقص در تخصیص منابع، خطاهای رفتاری یا شرایط نامتعادل در بازار رخ دهد. در این مقاله، پژوهشهای اخیر در زمینه ریسک پریشانی و بازده مازاد مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرند. مطالعات انجام شده نشان میدهند که ریسک پریشانی میتواند تاثیر قابل توجهی بر بازده سرمایهگذاریها داشته باشد و باعث افزایش بازده مازاد شود. علاوه بر این، رابطه بین ریسک پریشانی و بازده مازاد به شدت به عوامل محیطی و شرایط بازار بستگی دارد.نتایج تحقیقات نشان می دهد که ریسک پریشانی می تواند تاثیر قابل توجهی بر بازده مازاد داشته باشد .به طور کلی، دارایی هایی که ریسک پریشانی بالاتری دارند، بازده مازاد بیشتری نیز دارند .این امر به این دلیل است که سرمایه گذاران به دارایی هایی که ریسک بالاتری دارند، مازاد بازده بیشتری می خواهند تا جبرانریسک آنها را بکند .با این حال، رابطه بین ریسک پریشانی و بازده مازاد همیشه خطی نیست . در برخی موارد، دارایی هایی کهریسک پریشانی بالاتری دارند، بازده مازاد کمتری دارند . این امر می تواند به دلیل عوامل مختلفی مانندعدم کارایی بازار، عدم اطمینان یا عوامل رفتاری باشد

Authors

علی لعل بار

استادیارگروه حسابداری، واحداراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

آذر قربانی

دانشجوی کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی ،اراک ،ایران