تحلیل خصوصیات معماری هم ساز با اقلیم با نگرشی بر اصول طراحیساختمان های انرژی صفر نمونه موردی: خانه سنتی امینیان در کرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF05_054

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

ساختمان های مسکونی بزرگترین مصرف کننده منابع انرژی فسیلی در سراسر جهان هستند. از یک سو بیشترین منابع مورد نیاز جهت تولیدانرژی مورد نیاز ساکنین ساختمان ها در مناطق شهری و روستایی عبارتند از: نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی، انرژی هسته ای، آب و زباله وپسماندها. از سوی دیگر میزان تقاضای انرژی در بخش ساختمان سازی حدود ۴۰ درصد از میزان تولید انرژی در جهان است. از این روساختمان های انرژی صفر خالص یا نزدیک به صفر (nZEB) بهترین راه حل توصیه شده توسط کارشناسان انرژی برای کاهش حجم مصرف منابعاولیه و طبیعی انرژی است. در این میان به دلیل عدم شناخت کافی در زمینه طراحی و ساخت ساختمان های انرژی صفر، همواره بینپیش بینی های اولیه در مرحله طراحی و پیش از تولید با عملکرد واقعی ساختمان های مسکونی انرژی صفر پس از تولید و ساخت اختلاف کمیوجود دارد که در درجه اول این مهم به دلیل عدم درک کافی از عوامل موثر بر مصرف انرژی و محدودیت های ناشی از امکانات و تجهیزات فنی وتخصصی جهت شبیه سازی کل ساختمان قبل از تولید است.وقتی از معماری سنتی (بومی) سخن به میان می آید باید گفت که این سبک از معماری متعلق به زمان و مکانی خاص است بنابراین ویژگی ها وخصوصیات خاص خود را مطابق با مقتضیات زمانی و مکانی همان منطقه بروز می دهد. پس باید در پی اصول و معانی نهفته در این نوع معماریدر راستای تامین آسایش اقلیمی و محیطی انسان باشیم. شاید معماری بومی در ظاهر ساده به نظر آید، ولیکن مفاهیم بنیادین آن مبتنی برپایداری با توجه به قواعد و شرایط اقلیمی خاص همان منطقه ای است که در آن شکل می گیرد. هدف از این پژوهش انجام یک تحلیل به لحاظمیزان بهینه سازی مصرف انرژی در معماری سنتی خانه امینیان در کرمان بر اساس مطالعات میدانی و کتابخانه ای است.

Authors

پیمان سلیمانی روزبهانی

کارشناس ارشد مرمت ابنیه و بافت های تاریخی