ارزیابی مخاطرات بهداشتی میدان های رادیوفرکانسی در تجهیزات مخابرات بندرامام خمینی (ره)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GERMANCONF05_145

تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1403

Abstract:

فن آوری های جدید ارتباطات بی سیم نه تنها مزایا و موفقیت، بلکه خطراتی را نیز به همراه دارد. هدف تحقیق حاضر ارزیابیمخاطرات بهداشتی تشعشعات رادیویی برای کاربران مخابرات بندر امام خمینی (ره) بود. در این مطالعه توصیفی ، تحلیلی میزانانتشار امواج الکترومغناطیسی رادیویی و ارتباط این امواج با بروز اختلالات جسمی در کاربران مورد تجزیه و تحلیل گرفت. پارامترهای مورد نظر شامل میزان امواج رادیو فرکانسی بر حسب میلی ولت متر V/m و درصد اختلالات جسمی بوجود آمده برای کاربران بود. ارزیابی بوسیله دستگاه Magnetic Field Meter به روش قرائت مستقیم انجام شد و نتایج با استاندارد حدود مواجهه شغلی OEL مقایسه گردید. تحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه انجام گرفت.نتایج مطالعه بیانگر این است که شدت امواج الکترومغناطیس ( رادیوفرکانسی ) در ایستگاه های مورد سنجش در مق ایسه با استانداردحدود تماس شغلی ایران در حد مجاز می باشد همچنین نتایج آزمون معناداری بیانگر این بود که بین ماهیت کار مخابرات و بروز اختلالات خواب و سردرد ارتباط معنا دار وجود دارد P<۰.۰۵. از منظر سایر اختلالات از قبیل اختلالات گوارشی و مشکلات عصبی ارتباط معناداری رویت نشد. بنابراین پیشگیری بهداشتی باید شامل گزینش و معاینات دوره ای تمام افرادی باشد که درمناطق راداری کار می کنند تا در صورت آسیب احتمالی سلامت درمان بهداشتی کافی ارائه شود همچنین اعمال استاندارد ملیمیدان های الکترومغناطیسی در سطح پیشگیرانه و قرار دادن اطلاعات آن به صورت شفاف در اختیار عموم مردم و صنعت پیشنهادمی شود .

Authors

نظرعلی باقری پاطاوه

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی HSE، دانشکده فنی مهندسی موسسه آموزش عالی مهرالبرز تهران

فرناز امین صالحی

استادیار گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی مهندسی ، موسسه آموزش عالی مهرالبرز، تهران

زهرا قربانی نیا

دستیار استاد گروه مهندسی محیط زیست ، دانشکده علوم مهندسی ، موسسه مهر البرز ، تهران ، ایران

شاهین خیریت

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی ، دانشکده علوم اقتصادی ، دانشگاه یاسوج

احسان پارسایی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE، دانشکده محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

زهره احمدی نسب

دانش آموخته کارشناسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران