همزمان سازی کلاس خاصی از سیستم های آشوبی هم ترازمبتنی بر روش کنترل کننده مودلغزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEIS-1-1_002

تاریخ نمایه سازی: 1 خرداد 1403

Abstract:

در این مقاله یک مکانیزم کنترلی تطبیقی به منظور همزمان سازی یک کلاس خاص از سیستم های آشوبی هم تراز دارای تاخیرهای نامشخص، اغتشاش و عدم قطعیت ارائهشدهاست. تاخیر ها و پارامتر ها برای دو سیستم آشوبی هم تراز پایه وپیرو، مجهول و متفاوت است. سیستمهای آشوبی هم تراز ، با استفاده از نمای لیاپانوف مثبت و جاذبهای کران دار معرفی شده است. در مکانیزم کنترلی پیشنهادی، برای همزمان سازی از دو کنترل کننده خطی و مود لغزشی تطبیقی استفاده شده است. در رهیافت کنترلی پیشنهادی، با استفاده از شرایط لیپشیتز در سیستمهای آشوبی، قوانین بروز رسانی پارامتر های نامعین ارائهشده و با استفاده از تئوری لیاپانوف، پایداری سیستم کنترلی پیشنهادی در همزمان سازی مقاوم سیستم های مذکور، اثبات شده است. در نهایت همزمان سازی سیستم آشوبی هم تراز پایه و پیرو جرک و جنسیوتسیو دارای عدم قطعیت های غیرخطی، اغتشاش های خارجی و همچنین پارامتر ها و تاخیرهای زمانی ثابت و نامشخص، با استفاده از مکانیزم کنترلی پیشنهادی انجام و شبیه سازی شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، کنترل کننده پیشنهادی، در زمانی اندک، بر اثرهای اغتشاش خارجی و عدم قطعیت های کراندار موجود در سیستم ها، غلبه کرده و تخمین پارامتر های سیستم اصلی در فرایند همزمان سازی به خوبی صورت گرفته است . است است است

Authors

Assef Zare

Department of Electrical Engineering, Gonabad Branch, Islamic Azad University, Gonabad, Iran

نرگس شفاعی

دانشگاه آزاد اسلامی