بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی با خلاقیت دبیران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0079

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

امروزه در سازمان ها، یادگیری به قلب مدیریت و جوهر فعالیت ها تبدیل شده است . قابلیت یادگیری سازمانی را می توان به عنوان توانایی سازمان برای ایجاد، انتقال و ادغام دانش و تغییر رفتار با توجه به بهبود عملکرد آن تعریف کرد به این صورت که عملکرد بازخورد مهمی از کارایی و اثربخشی فرایند یادگیری را فراهم می کند. با توجه به این مهم در پژوهش حاضر به بررس تاثیر یادگیری سازمانی بر خلاقیت در دبیران پرداخته شده است . محقق در این پژوهش جامعه آماری خود را، دبیران ناحیه ۱ شهر ارومیه قرار داده است . با توجه به تعداد افراد جامعه آماری در این پژوهش ، از روش نمونه گیری خوشه ای و با استناد به جدول نمونه گیری مورگان تعداد نمونه پژوهش ۲۹۷ نفر برآورد گردید. و برای جلوگیری از افت نمونه ها، تعداد ۳۰۰ پرسش نامه بین جامعه آماری توزیع گردید که با حذف تعداد ۳ پرسش نامه مخدوش یا برگردانده نشده، ۲۹۷ پرسش نامه سالم ، از سوی معلمان به پژوهشگر بازگردانده و مورد بررسی قرار گرفته است . ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه خلاقیت لیائو و وو (۲۰۱۳) و یادگیری سازمانی نیف (۲۰۰۱) بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از spss و با بهره گیری از آزمون های همبستگی نشان داد که بین یادگیری سازمالانی با خلاقیت دبیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و مولفه های یادگیری سازمانی قابلیت پیش بینی خلاقیت دبیران را دارند.

Authors

مهدیه سلطانی قرالر

دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه ارومیه، دبیر، آموزش و پرورش منطقه ۱۴ ، تهران، ایران.

ناهید سلطانی قرالر

دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، دبیر، آموزش و پرورش منطقه نازلو، ارومیه، ایران.

زهرا سلطانی قرالر

دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه شهید مدنی تبریز، آموزگار ابتدایی، آموزش و پرورش سیلوانا، ارومیه ،ایران.