بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و مهارتهای اجتماعی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان بافق

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 19

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0431

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

موضوع پژوهش ، بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه دوم می باشد. اهداف تحقیق بررسی رابطه هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی ؛ همچنین بررسی رابطه ابعاد هوش اخلاقی با عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان ،تعیین رابطه ابعاد مهارت های اجتماعی با ابعاد عملکرد تحصیلی در بین دانش آموزان ،پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی می باشد . این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پایه اول، دوم و سوم مقطع متوسطه (دختر و پسر)که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹مشغول به تحصیل بوده اند تشکیل داده است .حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی مورگان ۲۶۹ نفر برآورد و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقهای، صورت گرفته است . فرضیه اصلی : بین هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی دررابطه معناداری وجود دارد .فرضیه های فرعی : بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد . هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی کند . که نتایج حاصل از جداول ۷-۱۰ نشان می دهد فرضیات تحقیق مورد تایید قرار گرفته است .

Authors

طیبه غلامزاده بافقی

مربی ، گروه علوم تربیتی ، دانشگاه پیام نور ، صندوق پستی۱۹۳۹۵ - ۴۶۹۷تهران ، ایران عضو هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز بافق