رابطه سبک های هویت و معنا در زندگی با تاب آوری در دانشجویان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0968

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

تاب آوری یکی از موضوعات بسیار مهم در دوران دانشجویی می باشد، نظر به اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه سبک های هویت و معنا در زندگی با تاب آوری در دانشجویان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر در مقاطع و رشته های مختلف در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بود که در این مطالعه ۵۲ نفر از دانشجویان از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری دادهها از پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RISC)، پرسشنامه معنای زندگی استگر (LMQ) و پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی (ISI-۶G) استفاده شد. تحلیل دادهها در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری و معنا در زندگی همبستگی مثبت (۵۳۳/۰) و معنادار وجود دارد، در واقع با افزایش معنا در زندگی ، میزان تاب آوری افزایش می یابد. نتیجه دیگر نشان داد که بین تاب آوری و هویت اطلاعاتی همبستگی مثبت (۵۳۴/۰) و معنادار وجود دارد، در واقع با افرایش نمره در سبک هویت اطلاعاتی ، میزان تاب آوری افزایش می یابد. نتیجه دیگر نشان داد که بین تاب آوری و هویت تعهد همبستگی مثبت (۴۴۲/۰) و معنادار وجود دارد، در واقع با افزایش نمره در سبک هویت تعهد، میزان تاب آوری افزایش می یابد. همچنین نتیجه رگرسیون چندگانه نشان داد که فقط متغیرهای هویت اطلاعاتی و معنا در زندگی در مجموع ۳۹ درصد از واریانس تاب آوری را پیش بینی می کنند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سبک های هویت و معنا در زندگی بر میزان تاب آوری اثر دارند.

Authors

سحر غلامی ارجنکی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی ، گروه روانشناسی ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی ، نجف آباد، ایران.