تجزیه مصرف برق در ایران رویکرد شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 743

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC29_369

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

Abstract:

تکنیک تجزیه ابزاری تحلیلی است که ا ین امکان را مهیا می کند که روند مصرف انرژ ی را به عوامل پیش برنده آن که شامل عوامل ناشی از تغییر فعالیت های اقتصادی، تغییرات ساختاری و ناکارایی مصرف است، تجزیه کنیم. به ا ین ترتیب می توان سهم هر عامل را در رشد مصرف تعیین نمود. در این پژوهش از شاخص میانگین لگاریتمی دیوژینا برای تجزیه مصرف برق ایران در دوره 91-1353 بهره برده شده است. نتایج حاصل از تجزیه نشان می دهند که 69 درصد از رشد مصرف برق به دلیل ناکارایی در مصرف، 1/3 درصد به دلیل تغییرات ساختاری و تنها 29/7 درصد از رشد مصرف در ا ین دوره به علت رشد فعالیت های اقتصادی بوده است. اهمیت این نتایج کاربردهای مستقیم آن در سیاستگذاری بازار برق است. این ظرفیت بالای صرفه جویی حتی قادر است که نیاز به احداث نیروگاه های جدید را رفع کند. بر این اساس سیاست های صرفه جو یی انرژ ی، به ویژه واقعی نمودن قیمت برق می بایست یک استراتژی اصلی برای افزایش کارایی مصرف برق تلقی شود.

Authors

کاظم بیابانی خامنه

دانشگاه شهید بهشتی

حسین صادقی سقدل

دانشگاه تربیت مدرس