بررسیRNAهای غیرکدکننده بلند بینژنی مربوط به پلوریپوتنسی در سلولهای رده اولیه

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 589

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_0571

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

هایRNA غیرکدکننده بلند بینژنی (LincRNAs)مجموعهای از رونوشتهای جدید میباشند که به عنوان تنظیم کننده های کلیدی پروسههای زیستی مختلف از جمله پلوریپوتنسی سلولهای بنیادی گزارش شدهاند. اگرچه تا امروز توصیف های جزیی از عملکردlincRNAها در سلولهای تمایزیافته انجام شده است. در مطالعه حاضر ما این ویژگی را در رده سلول های اولیه فیبروبلاستی موش MEFs به عنوان نمونهای از سلولهای تمایز یافته بررسی کردیم سلول هایMEFsاز جنینهای موش به دست آمد13/5-12/5 روز پس از جفت گیری). سلول هایMEFدر محیطDMEMحاوی 10درصد fbsو2درصدآنتیبیوتیک کشت داده شدند.استخراجRNAاز این سلول ها انجام شد. کیفیت و کمیتRNAبه وسیله راندن روی ژل و انجام نانودراپ بررسی شد. به منظور بررسی بیان ژنLinc و 1547 Linc1435در سطحRNAتوالی این ژن ها از مقالات انتخاب شده وسپس آغازگرهای مخصوص آن ها با استفاده از نرمافزارBeacon designerنسخه 8 طراحی شد. پس از سنتزcDNA واکنش PCR برای ژنهای LincRNAذکر شده و ژنOct4به عنوان مارکر پلوریپوتنسی انجام گرفتL37 به عنوان ژن خانهدار در نظر گرفته شد.

Keywords:

توالی های غیرکدکننده بلند بینژنی , رده سلول های اولیه فیبروبلاستی موش , پلوریپوتنسی

Authors

زهرا حسینی نیا

کارشناسی ارشد زیست شناسی- علوم جانوری گرایش سلولی تکوینی،گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

ناصر مهدوی شهری

دکتری تخصصی سیتولوژی هیستولوژی، استاد، عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد

حسام دهقانی

دکتری تخصصی بیولوژی مولکولی تکوینی، دانشیار، رئیس بخش بیوتکنولوژی دانشکده دامپزشکی و مدیر گروه پژوهشی سلولهای بنیادی پژوهشکده زیست فناوری