شبیه سازی تغذیه گرایی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل دو بعدی EC-QUAL-W2

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 691

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CEEJ-44-77_007

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

Abstract:

پیشرفت های صنعتی و روی آوردن به کشاورزی مدرن ممکن است که به بعضی از مسائل جوامع بشری پاسخگو باشد؛ ولی عدم توجه به اصولبهره برداری، پسماندها، فاضلاب ها و رهاسازی آنها به داخل منابع آبهای شیرین می تواند نتایج جبران ناپذیری داشته باشد. امروزه، تغذیه گرایی یکی از مشکلاتی است که مخازن سدها به علت ورود آلودگی های صنعتی و کشاورزی با آن روبرو می باشند. تغذیه گرایی فرایندی است که به سبب تجمع املاح در اعماق آب دریاچه ها باعث پایین آمدن کیفیت آب می شود. هدف این تحقیق، شبیه سازی دو بعدی تغذیه گرایی مخزن سد مهاباد با استفاده از مدل CE-QUAL-W2 است. به منظور شبیهسازی دما و پارامترهای کیفی مخزن در سالهای 1389 و 1390 مدل مذکور مورد استفاده قرار گرفت. واسنجی و صحتسنجی مدل بر اساس دما و پارامترهای کیفی شامل (PO(4), NO(3، فسفر کل و نیتروژن کل، برای دوره بهمن 1389 تا شهریور 1390 در سه مقطع مخزن انجام گرفت. طبق تحلیل حساسیت مدل بر پایه دما و پارامترهای کیفی، نتایج نشان دادند که انطباق خوبی بین داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده وجود دارد. همچنین نتایج نشان دادند که تغذیه گرایی و شرایط خطرناک بر مخزن سد مهاباد حاکم بوده و فسفر تغذیه گرایی را در مخزن محدود می کرد.

Authors

بایرامعلی محمدنژاد

استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی قم

نوید پرچمی

دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

جواد بهمنش

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه- نویسنده مسئول