روشی جدید برای دستیابی به کیفیت سرویس در شبکه های سنسوری

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,480

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACCSI12_006

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1386

Abstract:

کیفیت سرویس 1 در شبک ه های سنسور تعاریف متفاوتی دارد که از آن جمله م یتوان به پوشش 2 مناسب شبکه، تعداد ندهای فعال در یک زمان ، صحت اطلاعات دریافتی در ند مرکزی و مدت زمان انتقال اطلاعات به ند مرکزی اشاره کرد. در این مقاله بر مبنای تعریف تعداد ندهای فعال به عنوان کیفیت سرویس، به ارائۀ روشی مبتنی بر اتوماتای یادگیر جهت دستیابی به کیفیت مورد انتظار خواهیم پرداخت. در این روش، با خوشه بندی شبکه و قرار دادن ر ؤوس خوشه ها به عنوان مسؤول بررسی تعداد ندهای فعال در هر خوشه، پوشش مناسبی از تعداد ندهای فعال در سطح کل شبکه به دست خواهد آم د. هر ند مجهز به یک اتوماتای یادگیر م یباشد که در طول فعالیت شبکه و از طریق پاس خهائی که از رأس خوشه دریافت می دارد، لزوم فعال یا غیرفعال بودن ند را مشخص م یکند . از طریق شبیه سازی کامپ یوتری نشان داده می شود که روش ارائه شده، می تواند کیفیت سرویس مطلوبی را از دیدگاه ارائه شده تولی د کند.

Authors

مهدی اثنی عشری

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمدرضا میبدی

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مسعود صبائی

دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر