تاثی مصرف مکمل سویا و تمرینات منظم هوازی در اب بر علائم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی دانشجویان دختر

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 608

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKH-9-2_010

تاریخ نمایه سازی: 16 فروردین 1395

Abstract:

مقدمه: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر هشت هفته مصرف مکمل سویا و تمرینات منظم هوازی در آبان بر علایم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی (PMS:pre menstrual syndrome) دانشجویان دختر بود. مواد و روش ها: این پژوهش یک کار آزمایی نیمه تجربی یک سو کور در بین دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه شاهرود بود. در این تحقیق از بین 67 دانشجوی دختر مبتلا به PMS از نوع اختلال شدید که حائز شرایط ورود به مطالعه نیز بودند، تعداد 40 نفر به صورت داوطلبانه و با پرکردن فرم رضایت نامه حاضر به همکاری با ما تا پایان تحقیق شدند. پس از انجام مرحله پیش آزمون و تکمیل پرسش نامه PMS آزمودنی ها به شرح ذیل به چهار گروه 10 نفری تقسیم شدند: گروه تمرینات هوازی که فعالیت هوازی در آب، به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 55 تا 65 در صد پیشینه ضربان قلب را انجام می دادند گروه مصرف مکمل سویا (روزی یک عدد کپسول 500 میلی گرمی)، گروه مکمل سویا به همراه تمرینات هوازی و گروه مصرف کننده دارونما که روزی یک عدد کپسول که شبیه کپسول سویا بود را مصرف می کردند. در پایان هشت هفته در مرحله پس آزمون دوباره پرسش نامه PMS به طور دقیق از طرف آزمودنی ها تکمیل گردید. در تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS18 استفاده و با توجه به نرمال بودن داده ها از آزمون ANOVA دو طرفه استفاده گردید. نتایج: یافته ها نشان داد هشت هفته تمرینات هوازی در آب بر علائم کلی، جسمی و روانی PMS در گروه تمرین تأثیر معنی داری دارد همچنین هشت هفته مصرف سویا بر علائم کلی و روانی PMS در گروه مکمل سویا تأثیر معنی داری داشت ولی بر علایم جسمی تفاوت معنی داری ندارد همچنین هشت هفته مصرف توام است و یا به تمرین هوازی در آب به صورت ترکیبی موجب کاهش علائم کلی، جسمی و روانی PMS گردیده لکن این تفاوت معنی دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق به نظر می رسد که بیماران با علایم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی جهت کاهش و درمان علائم PMS می توانند بسته به تمایل مصرف سویا و امکان تمرین در آب از مکمل سویا و انجام ورزش های هوازی در آب استفاده نمایند.

Authors

معصومه ناظمی

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان-کارشناس ارشد فیزیواوژی

علیزضا حسنی

دانشگاه شاهرود-دانشکده تربیت بدنی-گروه فیزیولوژی ورزش-استادیار

حمید کلالیان مقدم

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود-دانشکده پزشکی-گروه فیزیولوژی-استادیار