تحلیل تأثیر سرمایه روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و مؤلفه های آن در قالب الگو سازی معادلات ساختاری

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KRAP-15-2_012

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

Abstract:

هدف این مطالعه، تحلیل تأثیر سرمایه روان شناختی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و مؤلفه های آن، از طریق الگوسازی معادلات ساختاری بود. این مطالعه یک پژوهش توصیفی پیمایشی است .از 249 نفری اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان در سهدانشکده نمونه ای 98 نفری به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شد. نمونه مورد مطالعه به پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی (نتمیر و همکاران، 1988 ) و سرمایه روان شناختی (لوتانز و همکاران، 2007 ) پاسخ دادند. نتایج تحلیل مسیر با نرم افزار Amosبیانگر آن بود که سرمایه روان شناختی تأثیری مستقیم و معنادار بر رفتارهای شهروندی سازمانی دارد P<0/05 همچنین سرمایه روان شناختی به طور غیرمستقیم با میانجیگری متغیر رفتارهای شهروندی سازمانی بر نوع دوستی ، وجدان کاری و فضیلت مدنی تأثیر داشته است P<0/05 اما تأثیر سرمایه روان شناختی بر بعد جوانمردی در الگو تأیید نشد

Authors

علی نصراصفهانی

عضو هیأت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان

نرگس مهدیه نجف آبادی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان