تاثیر مصرف حاد کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 735

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPSBS-2-4_006

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1395

Abstract:

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف کافئین بر قدرت و استقامت عضلانی بازیکنان فوتبال مرد آماتور بود. روش تحقیق: روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری آن کلیه باز کینان تیم هایلیگ های فوتبال رده بزرگسالان شهرستان ساوه در سال 1391 بودند که از بین آن ها 48 نفر با میانگین شاخص توده بدنی 36 / 0± 8/ 23 یکلوگرم/متر مربع، وزن 22 / 1± 1/ 76 کیلوگرم، قد 89 / 0± 5/ 178 سانتی متر، و سن 49 / 0± 8/ 24 سال، انتخاب شده و به روش تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. پس از اندازه گیری BMI شرکت کنندگان، ارزیابی قدرت با آزمون حداکثر یک تکرار بیشینه ) 1RM ( در حرکت پرس پا و ارزیابی استقامتعضلانی با آزمون تعداد تکرار در حرکت پرس پا با شدت 80 درصد 1RM صورت گرفت. 72 ساعت بعد، گروهتجربی مقدار 5 میلی گرم/ یکلوگرم وزن بدن کافئین و گروه کنترل دارونما )آرد( دریافت کردند. یک ساعت پس از مصرف مکمل، همان آزمون های قبلی تکرار شدند. با روش آماری t مستقل، اختاف های ایجاد شده در دو گروهمورد مقایسه قرار گرفت و سطح معنی داری 05 / p ˂0 در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج نشان داد که قدرت p >0/0001( ( و استقامت عضلانی ) 04 / p> 0 ( در گروه تجربی به طور معنی داری افزایش یافته است؛ اما در گروه دارونما تغ ییر معنی داری ) 05 / p ˃0 ( مشاهده نشد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که مصرف 5 میلی گرم/ یکلوگرم وزن بدن کافئین قدرت و استقامت عضلانی را در فوتبالیست های آماتور بهبود می بخشد

Authors

حجت فراتی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسامی ، رشت، ایران

زهرا حجتی

نویسنده مسئول، استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت،دانشگاه آزاد اسامی، رشت، ایران

فرهاد رحمانی نیا

استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران