ساخت ماهیچه های سرامیکی پره توربین گازی با روش تزریقی

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,709

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS11_370

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1387

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی وساخت قطعات دیرگداز سرامیکی بر پایه سیلیس گداخته به روش قالبگیری تزریقی می باشد. تحقیق حاضر با تاکید برساخت ماهیچه های سرامیکی انجام شده است. بدین منظور درابتدا یک سیستم بایندری مناسب با خواص و ویژگی های مطلوب برمبنای تکنولوژی قالبگیری تزریقی تحت فشار کم طراحی وساخته شده در ادامه با استفاده از تکنیک TGA، رژیم حرارتی مناسب فرآیند بایندرزدایی تعیین شد. درادامه خواص فیزیکی نمونه های زینتر شده از جمله دانسیته وتخلخل, کریستالیزاسیون , استحکام خمشی اندازه گیری شد ونتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه گردید. درپایان با عنایت به خواص اندازه گیری شده دما وزمان مناسب جهت زینترینگ ماهیچه سرامیکی تعیین شد.

Authors

علیرضا آفریده ثانی

مربی پژ.هشی، پژوهشکده مهندسی جهاد

سعید شاخصی

پژوهشیار پژوهشکده مهندسی جهاد

مرتضی رسولی

کارشناس شرکت مهندسی مواد کاران جاهد نوآور