ارتباط بین سبک رهبری اقتضایی فیدلر با موفقیت طلبی روسای فدراسیونهای ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزش

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,807

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF02_100

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1396

Abstract:

از آنجایی که سبک رهبری که توسط مدیران در سازمانها اعمال میشود یکی از عوامل موثر بر خلاقیت، انگیزش، افزایش رضایت شغلی ، کارآیی ، بهرهوری و موفقیت سازمان است؛ لذا شناسایی و بررسی سبکهای مختلف رهبری و موارد کاربرد آن ضروری و شناخت آنها حایز اهمیت است. جامعه آماری 110 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی منتخب و نمونه بر اساس جدول مورگان 86 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی– طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه بترتیب پرسشنامه تعیین رهبری موقعیتی با ضریب آلفای کرونباخ 0/89 پرسشنامه استاندارد سبک رهبری LPC فیدلر چمرز 1984 با ضریب آلفای کرونباخ 0/96 وپرسشنامه موفقیت رادسیپ 1984 ضریب آلفای کرونباخ 0/79 استفاده گردید. یافتهها نشان داد که بین سبک رهبری اقتضایی فیدلر و موفقیت طلبی روسای فدراسیون های ورزشی رابطه معنیداری وجود دارد.از میان ابعاد چهار گانه سبک رهبری، بعد چهار گانه سبک رهبری، بعد یا همان شیوه رهبری با P<0/03 قدرت مقام P<0/04 ساختار وظیفه P<0/04 رابطه رهبر پیرو P<0/04 با موفقیت طلبی ارتباط معنیداری نشان داد. همچنین رگرسیون بین مولفه های سبک رهبری با موفقیت طلبی همبستگی مثبت معنیدار وجود داشت. در این تحقیق 78 درصد افراد از سبک رهبری رابطه گرا با احساس مثبت به سایر همکاران برخوردار هستند و در مدیریت رابطهمداری مدیر حداقل گرایش به وظیفه و یا کار و حداکثر گرایش به رابطه یا فرد را داراست. این سبک رفتاری در صورتی که در شرایط مناسب به کار رود اثر بخش و مدیر فردی رشد دهنده تلقی میشود ، بهتر است سیاست گزاری ها برایانتصاب مدیرا ن و گماردن آنها در مشاغل و پست های ریاست فدراسیون ومدیران ستادی به سبک های رهبری و تفکر آنها نیز توجه شود تا بدین طریق بتوان بهترین فرد را انتخاب کرد

Keywords:

سبک رهبری اقتضایی فیدلر , موفقیت طلبی , روسای فدراسیون های ورزشی

Authors

احمد سعیدی کیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

محمدرضا اسمعیلی-

دانشیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

سید حمید سجادی

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مصلحی، دوستی و صفانیا، (394).بررسی رابطه بین سبکهای رهبری مربیان، ...
 • یعقوبی، فرقانی اوزرودی، (1394).رابطه بین سبک رهبری و شرایط احراز ...
 • علیدوست قهفرخی.ابراهیم، شایگان. حامد، (1394) بررسی رابطه بین منابع قدرت ...
 • کریمی، مریم و همکاران(1393)، بررسی ارتباط بین بتار رهبری مربیان ...
 • کربلایی، یوسف(1393)، تاثیر ساختار سازمانی بر عملکرد کارکنان، کارشناس ارشد ...
 • حاجی انزهایی، تندنویس، (1392).ارتباط رفتار مربیگری با انگیزش موفقیت و ... [مقاله ژورنالی]
 • شعبانی بهار، عرفانی و حکمتی (1392)رابطه بین انگیزه ورزش و ...
 • محرم زاده، عاشوری، (1392).رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان ...
 • سعید حاتمی، یزدان سبحانی(1392).ارتباط بین سبکهای رهبری مربیان، انسجام تیمی ...
 • ندایی، مظفری (1392). ارتباط ادراک از پایگاههای قدرت روسای فدراسیونهای ... [مقاله ژورنالی]
 • صحت، عطوفی و جعفری، (1391).رابطه بین رضایت شغلی، نیاز به ...
 • شفیع پور مطلق، خدیوی و ترابی نهاد، (1391). تعیین رابطه ...
 • نادریان، سلطان حسینی، (1390). مهارت ها و تواناییهای فنی برای ...
 • رحیم رمضانی نژاد؛ میثاق حسینی کشتان؛ نوشین بنار؛ فاطمه محدث، ...
 • رابینز، استیفن، (1388)، رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید ...
 • زردشتیان، شیرین .(1386) .ارتباط بین سبک های رهبری تحو لگرا ...
 • شریف، جعفری، حجتی، (1385).بررسی رابطه اثربخشی مدیران با عامل های ...
 • مرادی، محمدرضا و همکاران، 1385، رابطه سبکهای رهبری مربیان با ...
 • فتحی، مهرداد و همکاران، 1384، ارتباط بین سبک‌های رهبری مربیان ...
 • باقری، قدرت اله و همکاران(1384) .ارتباط بین سبک های رهبری ...
 • صراف، عسگریان، خبیری و اسدی (1382)، آزمون مفروضات تئوری اقتضایی ...
 • گلشنی، جلال (1380) بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحولی، ...
 • جباری، غلامرضا و همکاران(1379) .بررسی سبک رهبری، توانایی ها و ...
 • احمدنور، یوسف (1378)، " فرهمندی ا رهبری مدیریتی :موهبتی تحق ...
 • فیدلر، فرد (1372)" تئوری اثربخشی رهبری"، ترجمه سهراب خلیلی شورینی، ...
 • مورهد، گریفین، 1383، رفتار سازمانی، ترجمه سید مهدی الوانی و ...
 • استرنبرگ، رابرت جی، سبک های تفکر، ترجمه اهری و خسروی، ...
 • استونر، جیمز، مدیریت، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران، موسسه مطالعات ...
 • بهجتی، س(1376). بررسی سبک های رهبری مدیران دوره های راهنمایی ...
 • صامصونچی، ن(1375) آزمون تئوری اقتضایی فیدلر در مدارس راهنمایی پسرانه ...
 • Leadership Styles on Job 5؛ Nwaigwe, U., The Influence of ...
 • Cho O, Kim S. The Impact CoachFs Servant Leadership On ...
 • Orga nizational Performance in the Manufacturing Sector of Ghana. American ...
 • Jannesari, H., et al., A social work study on relationship ...
 • Heidari M, Ghasemi Sh, Heidari R. Relationship between Servant Leadership ...
 • Rafiee, S.M. and M. Mohammadi, Leadership styles and its relationship ...
 • Riemer, Harlod A., Toon, Kathy, 2011, Leadership and Satisfaction in ...
 • Tennis: Examination of Congruence, Gender and Ability, Research Quarterly for ...
 • _ mzaninezhad _ R.; &amp; Hoseini Kashtan, M. (2009.)The relationship ...
 • Yurdadon, E. (2005). Servant leadership and sport management. The Sport ...
 • Andrew, D.S. Patrick (2004).The Effect of Congruence of Leadership Behaviors ...
 • Gillberston, D. W. (2000). Tra nsformationa leadership in Australasian sport ...
 • Denison, D. R., &amp; Mishra, A. K. (1995). Toward a ...
 • نمایش کامل مراجع