عوامل موثر بر تقاضای گردشگری بین المللی ایران: رهیافت خود توضیح با وقفه های گسترده ARDL

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 337

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TMS-8-23_006

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1396

Abstract:

ایران از جمله کشورهایی است که تاکنون از ظرفیتهای بالقوه خود در زمینه گردشگری به نحو مطلوبی استفاده نکردهاست. یکی از ارکان توسعه جهانگردی، تقاضای آن است. این تحقیق به دنبال بررسی عوامل موثر بر تقاضایگردشگری بینالمللی ایران است. به این منظور تعداد گردشگر ورودی به ایران به عنوان متغیر وابسته تقاضای گردشگریبینالمللی استفاده شده و اثر متغیرهای درآمد واقعی سرانه ده کشوری که بیشترین تعداد گردشگر ورودی به ایرانداشتهاند، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در داخل، نرخ ارز بازار آزاد، درجه بازبودن اقتصاد و متغیر مجازیدوران انقالب اسلامی و جنگ تحمیلی به عنوان متغیر مستقل بر متغیر وابسته مذکور با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفههای گسترده )ARDL )در دوره زمانی 9831-9811 برآورد شدهاست. نتایج حاکی از آن است متغیرهای درآمد واقعی سرانه، نرخ ارز بازار آزاد، درجه بازبودن اقتصاد تاثیر مثبت و شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در داخل و متغیر مجازی دوران انقالب و جنگ تاثیرمنفی بر تعداد گردشگر بینالمللی ورودی به ایران داشتهاند.

Keywords:

Authors

سعید دایی کریم زاده

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

سارا قبادی

استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان اصفهان

نسیم فرودستان

دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان