نیازسنجی امکانات فراغتی در محله ی شهید بروجردی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 554

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCONF02_391

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

در پژوهش حاضر کوشش شده است گونه های مختلف فراغتی ) رسانه محور آموزش محور فضامحور)مذهبی و غیر مذهبی( ورزش محور( مورد سنجش قرار گیرد و بدین ترتیب تمایلات فراغتی پاسخگویان مورد توجه قرار گیرد و میزان محله محور بودن زمان گذران اوقات فراغت و موانع پیش روی پاسخگویان برای داشتن یک اوقات فراغت مناسب در سطح محله از دیگر موارد مورد بررسی بوده است.در پرسشنامه برای سنجش انواع فراغت گویه هایی طراحی و در طیف لیکرت سنجیده شده است . و از مجموع نمرات هر پاسخگو به گویه - - های یک گونه شاخص مربوط به آن گونه ساخته شده است. بدین ترتیب نمرات پاسخگویان در شاخص های 1 فراغت رسانه محور 2فراغت ورزش محور 3 فراغت فضا محور)شاخص فضاهای مذهبی شاخص فضا های غیر مذهبی( 4 فراغت آموزش محور 5 فراغت فضا محور مذهبی فراغت فضا محور)غیر مذهبی( محاسبه شد و در مرحله ی بعد کوشش شد به یک اولویت بندی از تمایلات فراغتی پاسخگویان در قالب 6 شاخص فوق دست یابیم و سپس در بخش چهارم فرضیه های مربوط به پژوهش مورد آزمون قرا گرفتند ..

Authors

پروین حنطوش زاده

کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ پژوهشگر