بررسی رابطه حکمرانی خوب با سرمایه اجتماعی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 821

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OICONFERENCE03_161

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حکمرانی خوب با سرمایه اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در شرکت بیمه پاسارگاد در شهر تهران به تعداد 200 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 80 نفر می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخت حکمرانی خوب و پرسشنامه سرمایه اجتماعی ارایه شده توسط ناهاپیت و گوشال (1998) است. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پبرسون و رگرسیون به وسیله نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون میان حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی 0/519 می باشد که بیانگر آن است که میان حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های حکمرانی خوب شفافیت، کنترل فساد و مسیولیت پذیری بر متغیر سرمایه اجتماعی تاثیرگذارند و مولفه کنترل فساد مهمترین نقش را در سرمایه اجتماعی دارد.

Authors

فاطمه حیدری سرنقی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه پیام نور تهران غرب