تغذیه لارو کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Hübner)(Lep.: Noctuidae روی چهار رقم مختلف گلرنگ

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,125

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AEFSJ02_114

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

ارزش غذایی در گیاهان میزبان مختلف می تواند میزان تغذیه گیاهخواران را تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه،مدت زمان پیش از شروع تغذیه، طول مدت تغذیه و سطح مورد تغذیه لارو کرم قوزه پنبه، Helicoverpa armigera ، روی بوته های چهار رقم گلرنگ شامل گلدشت، فرامان، صفه و محلی اصفهان محاسبه شد. از لاروهای سن سوم کرمقوزه پنبه که 24 ساعت گرسنگی داده شده بودند جهت انجام آزمایش استفاده شد. با استفاده از زمان سنج دیجیتالیبرای مدت یک ساعت، مدت زمان قرار دادن لارو روی هر گیاه تا زمان شروع فعالیت تغذیه ای لارو و همچنین طولمدت تغذیه لاروها اندازه گیری شد. بااستفاده از نرم افزار اتوکد مساحت قسمت خورده شده توسط لارو برحسب میلیمتر مربع مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس آزمون مقایسه میانگین توکی، کوتاهترین زمان قبل از تغذیه با 12±90ثانیه مربوط به لاروهایی بود که روی برگهای بوته های رقم گلدشت مستقر شده بودند و طولانی ترین زمان پیشتغذیه مربوط به لاروهای قرار داده شده روی بوته های رقم فرامان با 102±560 ثانیه به دست آمد. کوتاه ترین مدت زمان تغذیه لاروی مربوط به رقم فرامان با 186±960 ثانیه و بیشترین زمان روی دو رقم صفه و محلی اصفهان 234±2100 ثانیه بود. مساحت سطح برگ خورده شده از 12±83/58 میلیمتر مربع روی رقم فرامان تا 35±231/16 میلیمتر مربع روی رقم صفه متغیر بود. از مجموع نتایج مشخص شد که رقم فرامان با بیشترین زمان پیش تغذیه و در مقابل کوتاه ترین طول مدت تغذیه و کمترین سطح برگ خورده شده از ارجحیت تغذیه ای کمتری برخوردار بود و درمقابل رقم صفه با طولانیترین مدت زمان تغذیه و بیشترین سطح مورد تغذیه توسط لارو کرم قوزه پنبه، احتمالا بهدلیل کیفیت مناسبتر غذایی و وجود عوامل مورفولوژیکی و بیوشیمیایی موثر در شروع و ادامه تغذیه لارو آفت،ارجحیت تغذیه ای بالاتری نسبت به سایر ارقام گلرنگ داشت.

Keywords:

Authors

مطهره امیری دوماری

دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی گروه تنوع زیستی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

سیدمظفر منصوری

استادیار گروه تنوع زیستی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

محسن مهرپرور

استادیار گروه تنوع زیستی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران