تجزیه و تحلیل حوادث منجر به برق گرفتگی با استفاده از مدل پنچ بعدی TMEPM درشرکت توزیع نیروی برق استان لرستان

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,945

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF02_0606

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

امروزه برق گرفتگی و حوادث ناشی از برق یکی از بیشترین عوامل مرگ و میر در جهان محسوب میشود. این حوادث هم در میان افراد عادی و هم کارکنان سازمان موجب هدر رفتن هزینه های مالی و انسانی زیاد شده است. سازمانها بدنبال این هستند که این گونه حوادث تا چه حد اتفاق می افتند و علت مستقیم و غیر مستقیم این گونه حوادث چه می باشد.. در این مقاله بدنبال پیدا کردن علل حوادث در شرکت توزیع برق لرستان هستیم. بر این اساس مدل پنج بعدیTMPEM برای اینکار انتخاب گردید که ابعاد آن مدیریت و وظیفه و تجهیزات و محیط کاری و ویژگی های انسانی و شخصی می باشد. با توجه بهاینکه این حوادث در سه سطح نیروهای رسمی و شرکتی و مردمی هستیم.سعی شده است با توجه به پرونده های ایمنی و پرونده های حقوقی و سوابق موجود در شرکت پرسشنامه ای طراحی گردد. و بر مبنای این پرسشنامه ها اطلاعات از پرونده ها جمع آوری گردید. یافته های تحقیق نشان میدهد که در مورد نیروهای شرکتی عامل مستقیمی که در حوادث موثر بود خطاهای انسانی شخصی و نبود تجهیزات می باشند و عوامل غیر مستقیم نیز به مدیریت نامناسب در محیط کار که منتج به عدم نظارت میشود و محیط ناایمن کار میباشد. همچنین در مورد نیروهای مردمی یافته های ما نشان داد که در عوامل مستقیم خطاهای نیروی انسانی و محیط ناایمن کاری نقش زیادی در بروز حوادث داشته اند ولی در مورد علل غیر مستقیم مدیریت و خطاهای انسانی نقش مهمی در بروز حوادث داشته اند

Authors

محمدرضا جعفری

دکتری مهندسی صنایع - هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور خرم آباد

مجتبی ترکارانی

دکترای جامعه شناسی – کارشناس برنامه ریزی شرکت مخابرات استان لرستان

محبوبه آذرخش

مهندسی صنایع – دانشگاه پیام نور خرم آباد

ابراهیم شریفی پور

مدیر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان