بررسی اثر ریشه کودزو بر اختلالات حافظه و یادگیری موشهای صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NUMS-4-4_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

مقدمه تحقیقات اخیر نشان داده است که بیماری دیابت منجر به بروز اختلالات حرکتی و شناختی و نقص در یادگیری میشود. ریشه کودزو یک ساپونین و ایزو فلاونین میباشد که اغلب به عنوان عامل کاهنده قند خون مورد استفاده قرار میگیرد. کودزو توانایی کاهش گلوکز خون از مسیر غیر وابسته به انسولین را داشته که از این لحاظ مشابه با متفورمین عمل مینماید و همچنین با حذف رادیکالهای آزاد منجر به کاهش استرس اکسیداتیو میگردد. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر ریشه کودزو بر یادگیری، شناخت فضایی و عملکرد حرکتی در موشهای صحرایی نر دیابتی انجام شد.مواد و روشهادر مطالعه تجربی حا ضر، موش های نر نژاد ویستار به 3 گروه کنترل، دیابتی و دیابتی تیمار شده با کودزو تق سیم شدند. دیابت بوسیله تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (با دوز kg/50mg (ایجاد گردید. یک هفته پس از تزریق استرپتوزوتوسین، تیمار با کودزو با دوز kg/50mg به مدت شش هفته بصورت گاواژ انجام شد. در پایان، گروهها با آزمونهای رفتاری شناخت فضایی، شناخت اشیاء و آزمون حرکتی بارفیکس مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافتههادر آزمون شناخت فضایی، شناخت اشیاء، بارفیکس، تعداد حرکتهای حیوان و نیز تعداد ایستادن در بازوهای maze Y ،در گروه دیابتی تیمار شده با کودزو، افزایش معنیداری نسبت به گروه دیابتی داشت. نتیجهگیری تجویز ریشه کودزو به مدت 6 هفته میتواند منجر به بهبود اختلالات شناختی از جمله حافظه و یادگیری و نیز اختلالات حرکتی در موشهای صحرایی دیابتی گردد.

Authors

محبوبه محبوبی

کارشناس ارشد فیزیولوژی، آموزش و پرورش گنبد، گلستان، ایران

پیراسته نوروزی

کارشناس ارشد فیزیولوژی، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

مهدی خاکساری

استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران

حمید کلالیان مقدم

استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود، شاهرود، ایران