وارون سازی مقید سه بعدی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از قیدهای مثبت بودن،هموارسازی، مدل مرجع و مدل کرانه ای

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 360

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRAG-1-1_004

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر ، وارون سازی داده های گرانی سنجی گنبد نمکی قم با استفاده از برنامه 3D Grav مبتنی بر روش لی - اولدنبرگ و مقایسه نتایج حاصل از به کارگیری قیدهای مثبت بودن، هموارسازی، مدل مرجع و مدل کرانه ای است. مراحل به کار رفته در این روش را می توان شامل مراحل مدل سازی پیش رو، انتخاب تابع هدف مدل شامل وزن دهی عمقی مناسب، تعیین تابع عدم برازش بین داده های مشاهده ای و محاسبه ای، مشخص کردن ضریب تعیین کننده چگونگی تطابق داده ها با یکدیگر و سپس اعمال یک حاصر لگاریتمی برای به دست آوردن جواب های مثبت براورده شده حاصل از وارون سازی دانست. د راین تحقیق ، مراحل گام به گام مدل سازی با استفاده از قیود مذکور و مقایسه نتایج حاصل از آن ها، بر روی یک مدل مصنوعی و داده های گرانی سنجی گنبدنمکی قم، مورد ارزیابی قرار گرفته و در هر مرحله نقاط قوت و ضعف این قیود بیان شدها ست . نتایج حاصل از وارون سازی نشان میدهد که گسترش عمودی گنبد نمکی قم، حداقل تا عمق 4500 متری ادامه دارد، در نتیجه منشا گنبد نمکی قم، سازند قرمز زیرین است.

Authors

وجید جعفرزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

علی نجاتی کلاته

استادیار، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

حمید آقاجانی

استادیار، دانشکده مهندسی معدن نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

احمد واعظیان

دکتری اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معن، نفت و ژیوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود