ارزیابی تاثیر بافل مارپیچی پیوسته در بهبود انتقال حرارت مبدل پوسته لوله و معرفی رابطه ای برای تخمین انتقال حرارت برحسب تعداد لوله و دبی سیال در گردش

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 862

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPH01_032

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

Abstract:

در این پژوهش تاثیر بکارگیری بافل های مارپیچ پیوسته بر روی رفتار انتقال حرارت مبدل پوسته مورد بررسی قرار گرفته است. محاسبات و شبیه سازی به کمک نرم افزار المان محدود Aspen B-jac صورت گرفت. در این راستا، سه مبدل از قبل طراحی شده با ظرفیت مختلف که مجهز به بافل های ساده بودند انتخاب شد و پس از شبیه سازی در نرم افزار، مقدار انتقال حرارت هر یک محاسبه شد. نتایج این مرحله از شبیه سازی نشان داد، مقادیر انتقال حرارت محاسبه شده توسط نرم افزار انطباق بسیار مناسبی با مقادیر واقعی آنها داشته است. در ادامه بافل های ساده با بافل های مارپیچ پیوسته جایگزین شدند و مقدار انتقال حرارت برای آنها نیز برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد، با بکارگیری بافل های مارپیچ مقدار انتقال حرارت در مبدل پوسته لوله با ظرفیت های مختلف بهبود چشمگیری می یابد که درصد و مقدار دقیق بهبود ایجاد شده توسط بافل های مارپیچ پیوسته به شکل قابل توجهی وابسته به تعداد لوله و دبی سیال در گردش است. تحلیل عددی انجام گرفته بر روی مقادیر انتقال حرارت ثابت کرد، بهبود بازدهی با بکارگیری بافل های مارپیچی پیوسته ثابت نیست و با افزایش تعداد لوله ها، نرخ بازدهی مبدل افزایش بیشتری خواهد داشت.این روند در مورد دبی سیال در گردش نیز صادق است و با افزایش بیشتر دبی سیال در گردش، سرعت بهبود بازدهی، بالاتر خواهد رفت.

Authors

جوهر شکری زاده

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان

احمد برزکار

استاد مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان