بررسی و پیش بینی تغییرات مدیریت دانش براساس فرهنگ سازمانی مطالعه موردی: شرکت سیمان ایلام

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 474

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO03_150

تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1396

Abstract:

هدف این مقاله پیش بینی تغییرات مولفه های مدیریت دانش براساس فرهنگ سازمانی است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت توصیفی ، به لحاظ روش اجرا جامعه .باشد پیمایشی می آماری این پژوهش مدیران و کارکنان شرکت سیمان شهر ایلام در سال 1395میباشد جامعه آماری شامل؛ مدیران و کارکنان شرکت سیمان شهر ایلام بودند حجم نمونه 100نفر تعیین گردید. شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بود. برای اندازه گیری مدیریت دانش از پرسشنامه 26 سوالی که مدیریت دانش را در 4 بعد اجتماعی سازی، بیرونی سازی ، ترکیب و درونی سازی اندازهگیری میکند، استفاده شد. جهت سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2000 (در 4 بعد؛ شامل مشارکت سازمانی، سازگاری سازمانی، انطباق پذیری سازمانی و ماموریت و رسالت سازمانی استفاده شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوایی که شامل روایی قضاوتی (اظهارنظر صاحب نظران) و صوری است استفاده شد. همچنین میزان ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای متغیر فرهنگ سازمانی (867/0 (و متغیر مدیریت دانش (827/0 ،(بالاتر از 7/0 بود که بیانگر هماهنگی درونی گویه ها و تایید پایایی پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تی تک نمونهای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون دو متغیره با کاربرد نرم افزار SPSS22 انجام گرفت. نتایج نشان داد، مقدار آماره t برای متغیر میزان فرهنگ سازمانی، و مدیریت دانش از مقدار بحرانی 96/1 بزرگتر بود و به بیان دیگر اختلاف میانگین متغیرهای مورد مطالعه از عدد 3 معنادار بود، لذا می توان گفت میانگین بالاتر از میانگین مفروض (3 (بود. بنابراین میتوان گفت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در جامعه مورد مطالعه از وضعیت مناسبی برخوردار بودند. میزان ضریب رگرسیون نیز بیانگر این بود که، به ازاء یک واحد افزایش در ارتقاء فرهنگ سازمانی در شرکت، مولفه های مدیریت دانش شامل: اجتماعی سازی، بیرونی سازی، ترکیب و درونی سازی به ترتیب 52 درصد، 5/43 درصد، 5/23 و 9/24درصد افزایش می یافت.

Keywords:

Authors

رامین رضایی

دانشجو دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر. مدرس دانشگاه

امید کاراوند

دانشجو دکتری مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر