مقایسه اثربخشی مشاوره به شیوه آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل، بر تاب آوری دانشجویان

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 695

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CCP-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

زمینه تاب آوری ظرفیت عبور از شرایط سخت و ترمیم خویشتن است که در همه سنین کاربرد دارد . این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی دو الگوی مشاور گروهی آدلری و بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل در افزایش تاب آوری دانشجویان تا 18-24 ( ساله ا نجام شده است .روش : جامعه پژوهشی حاضر را دانشجویان پسر مراکز تربیت معلم تهران تشکیل میدهند که از بین آنها 45 نفر نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به شکل تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه مشاوره آدلری به مدت 11 جلسه و گروه بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل به مدت 12 جلسه هر گروه هفتهای یک جلسه دو ساعته در جلسات مشاوره گروهی شرکت کردند. ابزارهای جمع آوری داده ها مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون RIS-CD بود ، که به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد .برای تجزیه و تحلیل دادهای پژوهش ها و آزمون فرضیه ، تحلیل کواریانس و آزمون تعقیبی بکار رفت . یافتهها نتایج نشان داد که مداخلات گروهی مشاوره آدلری در تاب آوری افزایش معناداری ایجاد نموده اما اثر مداخلات بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل در تاب آوری معنی دار نشد. مقایس ه مشاوره آدلری با بازسازی شناختی مبتنی بر تمثیل درافزایش تاب آوری تفاوت معناداری به دنبال نداشت.نتیجه گیری : نتایج پیگیری نمرات دو گروه پس از دو ماه حاکی از ماندگاری اثر مداخلات بود می . توان اینگونه نتیجهگیری کرد که مداخلات به شیوه آدلری به دلیل تاکید بر شناخت و پویشهای شخصیتی افراد اثرگذاری عمیقتری در تغییر افراد دارد.

Authors

حسین سلیمی بجستانی

دانشجوی دکتری رشته مشاوره دانشگاه علامه طباطبایی

احمد اعتمادی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

علی دلاور

استاد دانشگاه علامه طباطبایی