تاملی بررویکرد اسلام گرایی به دولت از نگاه نظریه دولت مطلقه

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 309

This Paper With 39 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TSSQ-3-9_003

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

درک و تببین تیوریک دولت مهم ترین عنصر در اندیشه سیاسی است. بدون درک تیوریک از دولت داشتن نظام دموکراتیک ممکن نیست. باتوجه به این که تیوری های مختلفی در باب دولت وجود دارد سوال اصلی این پژوهش این است که دولت مورد نظر اسلام­ گرایان درون کدام یک از تیوری های دولت می گنجد یا به کدام یک از آنها نزدیک تر است فرض ما در این پژوهش این است که ایده دولت در اندیشه بنیادگرایی اسلامی با نظریه دولت مطلقه قرابت بیشتری دارد. یه عبارت دیگر در بسیاری از مولفه ها برداشت اسلام ­گرایان از دولت به مولفه­ های نظریه دولت مطلقه نزدیک است. برای بررسی این موضوع از روش توصیفی وتحلیلی و مقایسه ای استفاده کرده ­ایم .در این مقاله مولفه­ های رویکرد اسلام گرایی به دولت با نظریه دولت مطلقه براساس معیارهایی چون نوع برداشت از حاکمیت، پایه های حاکمیت و مشروعیت، مصلحت دولت،حق الهی حکومت ،مبنا ومحدوده مالکیت ،مفهوم ومحدوده قانون و قانونگذاری، اهداف دولت، قلمرو دولت بررسی گردیده و در پایان هم نسبت این برداشت ها با دولت مدرن مود بررسی قرار گرفت از این جهت که دولت مدرن مهم ترین قالب دولت دموراتیک بوده است.مفروض اساسی ما دراین پژوهش این است که زمانی که از ایده دولت در نزد اسلام گرایان اسلامی سخن می گوییم، بدین معنا نیست که آنان تیوری منسجم و ساخته و پرداخته ای درباب دولت دارند، بلکه باید از ترکیب دیدگاه های آنها ،ارتباط و نزدیکی آن را با یکی از تیوری های دولت مورد سنجش و مطالعه قرار دهیم.

Authors

مقصود رنجبر

استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم