مفهوم دولت در گفتمان داعش؛ دولت سلفی داعش: تحقق ناکام یک نظریه آلترناتیو

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 368

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TSSQ-3-9_004

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

داعش را میتوان مهمترین گروه جهادی دانست که در تحقق بخشی به ایده آلیسممعلق مانده تشکیل دولت طبق نظریه خلافت در گفتمان سیاسی اهل سنت به صورتنسبی موفق ظاهر شده است . چنین رخدادی از منظر مطالعات دولت حایز ارزشتحلیلی معتنابهی است؛ چه آنکه بیانگر تحقق نسبی رویکردی کاملا آلترناتیو نسبت بهتیوری دولت مدرن است. این مقاله در صدد مطالعه این مهم ضمن روش شناسیگفتمان است. بر این اساس، پس از طرح مقدماتی در باب روش، به مطالعه گفتمانیداعش پرداخته شده است و کارکرد آن به مثابه یک گفتمان حاشیه ای که رقیبگفتمان مسلط است توضیح داده شده است. پس از آن به جایگاه دولت در گفتمانداعش توجه گردیده و تبار متفاوت نگرشی از این دست با رویکرد به دولت دراندیشه مدرن توضیح داده شده است و سرانجام کنش سیاسی و معنای سیاست ازدیدگاه داعش و سپس ایده آلیسم معلق مانده و تعطیل گردیده خلافت مطرح گردیدهاند. نکته قابل توجه این که فهم معنای متفاوت دولت و سیاست ورزی در گفتمانداعش با مفهوم دولت مدرن بخت پژوهشی تازه و کم یابی را پیش روی محققان علمسیاست می گشاید تا، ضمن توجه به تفاوت های نظریه رادیکال و آلترناتیو دولتخلافت پایه، نحوه و معنای تقابل میان این دو را مطالعه و بررسی نمایند

Authors

سیداصغر کیوان حسینی

دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

طیبه محمدی کیا

دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی