بررسی ارتباط مقاومت آنتی بیوتیکی با agr تایپ در استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی سیلین جدا شده از زخم سوختگی بیماران بستری در سطح شهر تهران

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 468

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKH-11-1_009

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396

Abstract:

مقدمه: استافیلوکوک عامل عمده عفونت های اکتسابی از بیمارستان و جامعه محسوب می شود. این باکتری واجد یک سیستم تنظیم کننده گلوبال accessory gene regulator است که در تنظیم تعداد بیشماری از عوامل کلونیزاسیون و بیماری زایی و مقاومت آنتی بیوتیکی نقش دارد. استافیلوکوک همچنین چهار پلی پپتید اصلی دارد که متغیر بودن توالی های آن باعث می شود تا حداقل چهار گروه agr در استافیلوکوک اوریوس ایجاد شود. هدف این مطالعه تعیین ارتباط الگوی آنتی بیوگرام با الگوی agr تایپ ایزوله ها می باشد. مواد و رو شها: در این مطالعه، شناسایی استافیلوکوک اوریوس مقاوم متی سیلین از زخم های سوختگی با روش فنوتیپی و ژنوتیپی انجام گردید.همچنین الگوی مقاومت به آنت یبیوتیک های تایجی سیلین TGC سیپروفلوکساسین CIP اریترومایسین E کلوگزاسیلین CX کلیندامایسین cd ایمی پنم IMI کوتریموکسازول SXT کانامایسین K تیکوپلانین TEC جنتامایسین GM موپیروسین MUP سفتریاکسون CTR نیز تعیین شد agr تاپ ها با روش agr -locus PCR and ScaI RFLP انجام شد و با استفاده از نرم افزار SPSS ارتباط مقاومت آنتی بیوتیکی با AGR تایپ مشخص شد

Keywords:

مقاومت آنتی بیوتیکی , استافیلوکوک اوریوس مقاوم به متی سیلین agr تایپ

Authors

محمد صادق وزیری

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان- دانشکده علوم پایه- گروه زیست شناسی - کارشناس ارشد.

مهدی میرزایی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی - گروه علوم پایه- استادیار.

حمید کلالیان مقدم

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی - گروه فیزیولوژی- استادیار.

مژگان فضلی

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود- دانشکده پزشکی - کارشناس آزمایشگاه.