مقایسه تراکم و محتوای مواد معدنی استخوان زنان فعال (ناجیان غریق) و غیرفعال

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 330

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPES-1-4_020

تاریخ نمایه سازی: 15 اردیبهشت 1397

Abstract:

استیوپروز شایع ترین بیماری متابولیک سیستم اسکلتی است که با کاهش توده استخوانی همراه بوده و پیامد آن شکستگی در اثر حداقل ضربه یا فشار می باشد. فعالیت بدنی بر توسعه، حفظ و نگهداری توده استخوان تاثیر عمده ای دارد. انجام فعالیتهای بدنی شدید میتواند به مقدار قابل توجهی تراکم مواد معدنی استخوان را افزایش داده و از بروز پوکی استخوان در سنین بالا جلوگیری نماید. تمرینات ورزشی همراه با تحمل وزن در مقایسه با تمرینات ورزشی که عدم تحمل وزن را دارند اثرات سودمندی بر تراکم توده استخوانی میگذارند و باعث افزایش تراکم مواد معدنی استخوان در نواحی متحمل وزن میشود.از بین افراد غیرورزشکار داوطلب شرکت در پژوهش، تعداد 15 نفر و همچنین از بین ناجیان غریق فعال، تعداد 15 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. تراکم و محتوای مواد معدنی مهره های کمری و استخوان ران آزمودنی ها توسط دستگاه سنجش تراکم مواد معدنی استخوان (DEXA (مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت. داده های پژوهش با استفاده از آزمونTمستقل در سطح معناداری 05/0≥P بررسی گردید. نرمالیته پارامترهای اندازه گیری شده نیز توسط آزمون کولموگروف-اسمیرنوف بررسی شد.نتایج نشان داد، میزان تراکم مواد معدنی، محتوای مواد معدنی مهره های کمری و استخوان ران ناجیان غریق کمتر از افراد غیر ورزشکار بوده ولی تفاوت بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد.

Keywords:

تراکم مواد معدنی استخوان (BMD) , محتوای مواد معدنی استخوان (BMC) , ناجیان غریق

Authors

آزاده وقاری مطلق

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش و کارشناس مسیول تربیت بدنی دختران اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی، خراسان شمالی، ایران

محمد شبانی

دانشیار و عضو هیات علمی گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی مرکز آموزش عالی کاشمر، خراسان رضوی، ایران

سیدمحمود حجازی

استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، خراسان رضوی، ایران