بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در میان کارکنان رسمی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 565

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MSECONF03_187

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

با توجه به اهمیت نیروی انسانی کارآمد به عنوان یک منبع اصلی در افزایش بهروه وری و تحقق اهداف سازمان، هدف تحقیق حاضر کمک به شناخت بهتر رابطه بین اعتماد سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی در میان کارکنان رسمی شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد می باشد. برای دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر که با حمایت شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد انجام شده است، پرسشنامه های اعتماد سازمانی رابینز، حمایت سازمانی آیزنبرگر و تعهد سازمانی آلن و مییر در میان 256 نفر از کارکنان رسمی شرکت توزیع شد. پس از تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه ها توسط نرم افزارهای SPSS25 و LISREL 8.8 و با استفاده از آزمون های برازش، برازندگی مدل مورد تایید قرار گرفت. همچنین در راستای تایید فرضیه ها رابطه بین اعتماد سازمانی ( 0.42 ) و حمایت سازمانی ادراک شده ( 0.40 ) با تعهد سازمانی تایید شد. همچنین اعتماد سازمانی با حمایت سازمانی ادراک شده ( 0.86 ) ارتباط مثبت و معناداری دارند. در نهایت ارتباط بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی از طریق حمایت سازمانی ادراک شده به میزان 0.34 مورد تایید قرار گرفت.

Keywords:

اعتماد سازمانی , حمایت سازمانی ادراک شده , تعهد سازمانی , شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

Authors

سارا قبولیان زارع

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

علی حایریان اردکانی

استاد دانشگاه صنعتی سجاد مشهد

مهدی بارانی

رییس اداره آموزش شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد