شناسایی و تحلیل موانع تولید اسب کاسپین در ایران

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 696

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MSECONF03_223

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، شناسایی موانع تولید اسب کاسپین در ایران است. اسب کاسپین به علت خصوصیات فیزیکی، تفاوت هایی در مقایسه با سایر تک سمی ها و ارزش های رفتاری مورد توجه جهانی است. در ایران برنامه راهبردی جهت تولید و تجارت (داخلی و خارجی) اسب کاسپین وجود ندارد. روش شناسی پژوهش، روش پیمایشی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. براساس جدول کرجسی و مورگان، نمونه آماری این تحقیق 330 نفر از؛ خبرگان حوزه سوارکاری و صنعت اسب را تشکیل دادند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. این پرسشنامه، دارای دو بخش ویژگی های جمعیت شناختی و شناسایی عوامل اثرگذار بود. روایی محتوایی این ابزار توسط 12 نفر از متخصصان حوزه صنعت اسب و اساتید دانشگاهی به دست آمد. ضریب پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ 0/83 به دست آمد. نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار مانع اقتصادی، حمایتی-قانونی، مدیریتی و اجتماعی- فرهنگی در توسعه تولید اسب کاسپین در ایران وجود دارد. در بخش موانع اقتصادی؛ عامل ترس از نبود بازار فروش با میانگین 4/39، در موانع حمایتی و قانونی؛ عوامل عدم وجود قوانین حمایتی از پرورش دهندگان و عدم وجود قوانین صادراتی با میانگین 4/15، در موانع مدیریتی؛ عامل عدم خلق مزیت های جدید با میانگین 3/98 و در بخش اجتماعی و فرهنگی؛ عامل تاکید بیش از حد به اسب های نژاد خارجی با میانگین 4/25 بیشترین اثر شناسایی گردید. با توجه به اهمیت تولیدات داخلی و اسب کاسپین با ایجاد بازار فروش داخلی و خارجی از طریق قوانین و مقررات حمایتی به رونق صنعت اسب ایران کمک نمود.

Authors

کیومرث مولادوست

کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، علوم و تحقیقات تهران

فاطمه پاسبان

دکترای اقتصاد، استادیار موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی