رابطه سبک های رهبری مربیان باانگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 357

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SMSJ-5-18_007

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

Abstract:

این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین سبکهای رهبری مربیان، انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی جودوکاران لیگ برتر ایران انجام گرفت. جامعه آماری همه جودوکاران لیگ برتر 162نفر بودند. نمونه تحقیق برابر با جامعه آماری((n=162 در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های مقیاس رهبری در ورزش چلادورای و ساله (1993)، پرسشنامه ورزشگرایی گیل (1988) و مقیاس تعهد ورزشی اسکانلان و همکاران (1993)، با روایی و پایایی قابل قبول استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و برای تعیین ارتباط از رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معنی داری بین سبکهای رهبری مربیان با انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی و همچنین بین سبکهای رهبری حمایت اجتماعی، بازخورد مثبت و دموکراتیک با تعهد ورزشیp≤0/05 و با انگیزش پیشرفت (p≤0/01) وجود دارد. ضمنا بین سبک آمرانه و آموزش و تمرین با انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی رابطه معنی داری مشاهده نشد .(p> 0/05) به طور کلی میتوان اذعان داشت که سبکهای رهبری مربیان، عامل پیش بینی کننده و مهمی در انگیزش پیشرفت و تعهد ورزشی است.

Authors

حسن فتحی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه گیلان

رسول نوروزی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس