بررسی وضعیت اثربخشی تیمی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 344

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTCONF04_268

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1397

Abstract:

کار تیمی مفهومی چند بعدی است که شهرت بسیاری در موفقیت سازمان ها و تیم ها کسب کرده است و به همین دلیل مورد توجه قرار گرفته است. اما عدم توجه به ابعاد مختلف کار تیمی موجب گردیده تا اغلب در تشکیل تیم های اثربخش موفقیت چندانی نداشته باشند. از سوی دیگر تنوع تحقیقات در زمینه کار تیمی، محققان و مدیران را با متغیرها و ابعاد بسیاری از کار تیمی مواجه ساخته است. بنابراین امروزه سازمان ها نیازمند تحقیقاتی هستند که نگرشی جامع از اثربخشی کار تیمی، متغیرها و روابط آنها ارایه کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت اثربخشی در دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان بود؛ تعداد 6151 دانشجو (297 دختر، 318 پسر) به روش تصادفی طقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی تیمی که روایی و پایایی آن توسط گروهی از خبرگان و تحلیلی عاملی تاییدی و اعتبار آن توسط آلفای کرونباخ (α=0.032) مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت اثربخش تیمی در هر دو گروه ورزشکاران دختر و پسر مطلوب بود. همچنین بین دختران و پسران از نظر اثربخشی تیمی اختلاف معنی داری مشاهده شد. به گونه ای که میانگین اثربخشی تیمی در دختران ورزشکار از پسران ورزشکار به طور معنی داری بیشتر بود.

Keywords:

اثربخشی تیمی , دانشجویان ورزشکار , سیزدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان

Authors

صفورا کدخدا زاده

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

سیده عذرا میرکاظمی

دانشیار مدیریت ورزشی، دانشگاه بیرجند

جعفر خوشبختی

دانشیار مدیریت ورزشی،دانشگاه بیرجند