بررسی روابط قیمتی نفت خام در بازارهای اسپات و آتی ها بر اساس ریسک مبنا و ذخیره ی نفت خام با استفاده از مدل GARCH

Publish Year: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 458

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-2-5_004

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

Abstract:

از یک سو، ماهیت دوگانه ی نفت خام به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و از سوی دیگر، وجود عوامل متعدد تاثیرگذار بر بازارهای اسپات و آتی های نفت خام موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچیده تر شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی روابط قیمت های نفت خام در بازارهای اسپات و آتی ها و اثرگذاری موجودی ذخایر و ریسک مبنای تعدیل شده بر اساس نرخ بهره بازارهای مالی بر تغییرات قیمت های مذکور است. به منظور انجام این مطالعه، سری زمانی اطلاعات ماهانه مربوط به قیمت اسپات و آتی های نفت خام WTI، ذخایر تجاری نفت خام و ریسک مبنای تعدیل شده در دورهی زمانی ژانویه 1986 تا دسامبر 2010 ، استخراج شده است. همچنین، با توجه به وجود نوسان های غیرقابل پیش بینی و عدم اطمینان در متغیرهای بررسی شده، در این مطالعه از رویکرد مدل سازی GARCH استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که رابطه ی مثبت و معنی داری میان تغییرات قیمت آتی ها و تغییرات قیمت اسپات نفت خام وجود دارد. همچنین، تغییرات ریسک مبنا می تواند از یک تا سه دوره ی گذشته بر قیمت های آتی ها و اسپات اثرگذار باشد و میزان موجودی ذخایر نفت خام با یک دوره وقفه، اثر منفی بر تغییرات قیمت اسپات نفت خام دارد.

Keywords:

قیمت اسپات , قیمت آتی ها , موجودی ذخایر نفت خام , ریسک مبنای تعدیل شده

Authors

علی فریدزاد

دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی

پریسا مهاجری

دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز دانشگاه علامه طباطبایی