شناسایی بهره وری و مدیریت نقدینگی در شرایط هزینه بالای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 478

This Paper With 9 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMO05_213

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

Abstract:

هدف از اجرای این تحقیق بررسی شناسایی بهره وری و مدیریت نقدینگی در شرایط هزینه بالای تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور با استفاده از داده های سالانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1391-1395 با روش رگرسیون داده های ترکیبی و آزمون لوجیت به تخمین مدل و بررسی اهداف تحقیق پرداخته شد. نتایج این تحقیق تصریح می نماید بهره وری با مدیریت نقدینگی رابطه مثبت و معناداری دارد همچنین بهره وری با شرایط هزینه بالای تامین مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

Keywords:

مدیریت نقدینگی , بهره وری , شرایط هزینه بالای تامین مالی

Authors

مسعود موفقی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

نصراله مقصودی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

علی بیات قلی لاله

دانشجوی گروه مدیریت، گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر